Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Algemene voorwaarden voor het lenen van de 24-uurs bloeddrukmeter

Uitleen voorwaarden:

Artikel 1. Uitgeleende zaken

Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitleen van de 24-uurs bloeddrukmeter van Microlife, hierna te noemen Materiaal. Het Materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verlener.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

De verlener leent het Materiaal aan de lener voor de periode zoals hierboven staat beschreven.

Artikel 3. Levering en retour

De lener draagt zelf zorg voor het ophalen van het Materiaal bij de verlener. Bij beëindiging van de overeenkomst zorgt de lener dat hij het Materiaal terugbrengt naar de verlener.

Artikel 4. Staat van het Materiaal

De lener is verplicht bij de levering van het Materiaal deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht zijn dient de lener de verlener terstond op de hoogte te brengen. Indien de lener, de verlener niet wijst op de gebreken, wordt door lener ingestemd met de staat van het Materiaal.

Artikel 5. Verplichtingen lener

De lener is verplicht het geleende Materiaal:

üovereenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan lener bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;

 

üGeen veranderingen aan het Materiaal aan te brengen;

 

üOnderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verlener te doen geschieden.

 

Artikel 6 Omgang

 

De lener draagt zorg voor het volgende:

 

üDe voor het Materiaal benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);

 

üDe opslag van het Materiaal

 

Artikel 7 Onderhoud en Reparatie

 

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de lener in rekening gebracht.

 

Artikel 7 Verzekering

 

De lener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het Materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan de lener zijn gesteld en de lener zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc.

 

Artikel 8 Schade

 

De lener is verplicht elke schade en gebrek aan het Materiaal terstond aan de verlener te melden. Zonder toestemming van de verlener mag de lener niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan het gehuurde Materiaal zal de verlener slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

Voor schade die de lener aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet aansprakelijk. Lener zal de verlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Artikel 10 Wijzigingen

 

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht.

 

Op alle door de verlener gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Dhr. J.H. Aussems

Van Broeckhovenlaan 6

5213 HX 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6133288

Fax: 073-6149059

 

 

Mw. E.Y.J. van den Brand & Mw. E.T. van Lamsweerde

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 80 41
Fax: 073 - 614 90 59                                                                                                                                

Dhr. J.A.M. Herrings

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 33 53
Fax: 073 - 614 90 59                                                                                                                                

Contact

Telefoon
 

Huisartsenpraktijk Den Bosch Oost

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX 's-Hertogenbosch
http://www.huisartsenpraktijkdenboschoost.nl
Routebeschrijving >

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen